Text Size: M  L  XL Language/Idioma/Ngôn ngữ:  

ANAHEIM HOUSING AUTHORITY
SECTION 8 (HOUSING CHOICE VOUCHER) PROGRAM PRE-APPLICATION

The Anaheim Housing Authority began accepting pre-applications for the Housing Choice Voucher, also referred to as Section 8, program waiting list beginning Monday, March 6, 2023 at 10 a.m. PST.

The closing date of the application period has been extended through Friday, April 14, 2023 at 4:59 p.m. PST.

The Anaheim Housing Authority will add up to 10,000 pre-applications to the waiting list. If more than 10,000 are received, veterans or those who live or work in Anaheim will be given a preference and placed on the waiting list first. A lottery will be performed within each preference group to randomly determine placement order on the wait list, and if applicable, which pre-applications will be accepted to the waiting list. Please note, submitting a pre-application does not represent an offer for housing assistance or guarantee placement on any waiting list.

Due to the extension of the waiting list opening, applicants will now be notified of their lottery selection status via email by May, 11, 2023. AHA does not provide waiting list status in person or over the phone. Applicants can check their status after that date at: housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

This website is for the Section 8 Tenant-Based waiting list ONLY, and not the Project-Based Voucher (PBV) program. If you are interested in applying for the Project-Based Voucher waiting list, please click here.INSTRUCTIONS FOR COMPLETING YOUR ON-LINE APPLICATION

To complete the pre-application for the Section 8 waiting list, you will be required to provide all of the following information: names, social security numbers, and birthdates for all members of your family; home and work address, household income amounts, valid email address that you currently have access to.

Once you complete the application, the system will provide you with a confirmation number. Please write down your Confirmation Number and keep it for future reference. Submit only ONE application. Duplicate applications will not be accepted.ASSISTANCE

Frequently Asked Questions | Waiting List Flyer | Waiting List Public Notice

If you have questions about how to submit your application online or if you require a reasonable accommodation, contact us at (714) 765-4654. We’re available Monday through Friday, 9 a.m. to 4 p.m.

If you have hearing or speaking limitations and/or require TTY, please dial: 711 (714 - 765 - 4654)

Free access to computers and in-person assistance , including bilingual help in Spanish, Vietnamese, Korean and Arabic is available at our office: Anaheim Housing Authority at 201 S. Anaheim Blvd, Suite 203 Anaheim, CA 92805, Monday through Friday, 9 a.m. to 4 p.m.

Free access to computers is also available at your local Anaheim Public library during their regular operating hours. Click here to find your local Anaheim library and its hours of operation.

Click here if you have a disability and require assistive technology in order to complete your application, or if you otherwise require assistance in a different language.

*Paper pre-applications are available as a reasonable accommodation for persons with disabilities and applicants who are unable to access a publicly available computer. To request a paper application, please call 714-765-4654.The Anaheim Housing Authority does not discriminate on the basis of race, sex, color, religion, marital status, familial status, national origin, age, pregnancy, disability, ancestry, or sexual orientation in the access to, admission into, or employment in, housing.CƠ QUAN TRỢ CẤP GIA CƯ ANAHEIM
ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀO DANH SÁCH CHỜ CHO CHƯƠNG TRÌNH SỐ 8 (CHƯƠNG TRÌNH PHIẾU CHỌN NHÀ Ở)

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ nhận đơn đăng ký trước cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở(Housing Choice Voucher), còn được gọi là Chương Trình Số 8, chương trình danh sách chờ đợi bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 3, năm 2023 lúc 10 giờ sáng, theo Giờ Thái Bình Dương.

Ngày kết thúc thời gian nộp đơn đã được kéo dài đến thứ Sáu, ngày 14 tháng 4, năm 2023, 4 giờ 59 chiều, theo giờ Thái Bình Dương.

Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ chỉ nhận tối đa 10,000 đơn đăng ký trước vào danh sách chờ. Nếu số lượng đơn đăng ký vượt quá 10,000 đơn, các cựu chiến binh hoặc những người sống/làm việc tại Anaheim sẽ được ưu tiên và đưa vào danh sách chờ trước. Xổ số điện toán sẽ được tiến hành trong mỗi nhóm ưu tiên để xác định ngẫu nhiên thứ tự trong danh sách chờ, và nếu có, đơn đăng ký nào sẽ được chấp nhận vào danh sách chờ. Xin lưu ý, việc gửi đơn đăng ký vào danh sách chờ không đồng nghĩa với việc chấp thuận cung cấp hỗ trợ nhà ở hoặc đảm bảo vị trí trong bất kỳ danh sách chờ nào.

Do việc mở danh sách chờ được gia hạn, người nộp đơn sẽ được thông báo về tình trạng lựa chọn xổ số của họ qua email trước ngày 11 tháng 5, năm 2023. Cơ quan Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ không cung cấp cho quí vị tình trạng đơn đăng ký vào danh sách chờ thông qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp tại văn phòng. Người nộp đơn có thể kiểm tra tình trạng đơn của quí vị sau ngày nói trên tại trang web: housingportal.anaheim.net/AHAStatusCheck

Trang web này CHỈ dành cho việc ghi danh nộp đơn vào danh sách chờ đợi của Chương Trình Số 8 trợ cấp tiền thuê nhà, và không phải cho chương trình Project-Based Voucher (PBV). Nếu quý vị muốn nộp đơn vào danh sách chờ đợi cho chương trình PBV, xin vui lòng bấm vào đây.HƯỚNG DẪN HOÀN TẤT ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Để hoàn tất đơn đăng ký vào danh sách chờ cho Chương trình Phiếu Chọn Nhà Ở, quí vị sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết sau: tên, số an sinh xã hội, ngày tháng năm sinh của tất cả các thành viên trong gia đình; địa chỉ nhà riêng và cơ quan, tổng số tiền thu nhập của hộ gia đình, địa chỉ thư điện tử (email) hợp lệ mà quý vị hiện có quyền truy cập.

Khi quý vị hoàn tất đơn ghi danh, hệ thống sẽ cung cấp cho quý vị một số xác nhận. Xin vui lòng ghi lại số xác nhận của quý vị và giữ nó để tham khảo trong tương lai. Chỉ nộp MỘT đơn. Các đơn trùng lập sẽ không được chấp nhận.HỖ TRỢ

Các câu hỏi thường gặp | Tờ rơi danh sách chờ đợi | Danh sách chờ Thông báo công khai

Nếu bạn có thắc mắc về cách đăng ký trực tuyến hoặc nếu bạn cần một chỗ ở hợp lý, hãy gọi (714) 765-4654. Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương.

Nếu quý vị có giới hạn về nghe hoặc nói và/hoặc cần TTY (điện thoại- máy đánh chữ), vui lòng gọi số 711 – (714 765 - 4654)

Truy cập miễn phí vào máy tính và hỗ trợ trực tiếp, bao gồm trợ giúp song ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn, và tiếng Ả Rập có sẵn tại văn phòng của chúng tôi Anaheim Housing Authority, 201 S. Anaheim Blvd, Phòng 203 Anaheim, CA 92805, Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương.

Miễn phí truy cập vào máy tính cũng có sẵn tại thư viện địa phương công cộng Anaheim của quý vị, trong giờ hoạt động bình thường của họ. Nhấp vào đây để tìm Anaheim thư viện của địa phương và giờ hoạt động.

Bấm vào đây nếu quí vị bị khuyết tật và cần sự hỗ trợ với các thiết bị điện tử cần thiết để hoàn tất đơn đăng ký, hoặc cần hỗ trợ với các ngôn ngữ khác.

*Đơn đăng ký bằng giấy chỉ cung cấp dưới hình thức trợ giúp đặc biệt cho người khuyết tật và những người nộp đơn không thể truy cập từ máy tính công cộng. Để yêu cầu đơn đăng ký bằng giấy này, vui lòng gọi (714)765-4654.Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, nhận dạng giới tính, xu hướng tình dục, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật, hoặc tuổi tác trong việc chấp thuận, tiếp cận, điều trị, hoặc thuê nhân sự trong các chương trình và hoạt động được liên bang hỗ trợ.
Available Groupings:
Select the programs you want to apply to:
 

Please enter your SSN twice to get started:
 
 


Agent Use Only